HAKEMLİ MAKALELER

·      Kınam, Bilge. “Yaratıcılığın Boyutları”, Collective for Design, Picode – Project – Product – Promotion International Collective for Design, 2023, s.115- 130. Esad Idea Research in Design and Art. Portekiz
Collective for Design-1

·        Kınam, Bilge. “Şimdi ve gelecek için Farkındalık Yaratıcı Çevreci Belgesel Filmler”,  Medeniyet Sanat – IMÜ Sanat ve Tasarım ve Mimarlık Dergisi, Vol. 8, No.2, 2022, s.207-228, E-ıssn:2587-1684
MEDENİYET

·        Kınam, Bilge.“Tasarımda Yaratıcılık ve özgünlük Arayışları”,  Güzel Sanatlar Alanında Uluslararası Araştırmalar, Aralık 2022, s. 183-203, Serüven Yayınevi, ISBN: 978-625-6399-12-9
GSF kitap

·         Kınam, Bilge.“Venice- Istanbul Selection as an Example of Contemporary Art”,  Medeniyet Sanat – IMÜ Sanat ve Tasarım ve Mimarlık Dergisi, Vol. 7, No.1, 2021, s.41-55, E-ıssn:2587-1684
MEDENİYET

·      Kınam, Bilge.  Şengel, Şirin. “Kültürel Değerlerin Ambalaj Tasarımına Yansıması: Portekiz Örneği” Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, ISSN 1308-2264, Sayı 26, s. 603- 627, Aralık 2020. 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/58750/848498                 
GAZI

·        Kınam, Bilge.Görsel İletişim Tasarımında Bir İfade Biçimi Olarak Çekoslovak Kukla Animasyonu”, İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, Cilt 6 – Sayı 1, s.155-167, Haziran 2020. https://doi.org/10.255552/ijca.686874

        INONU

·         Kınam, Bilge. Görsel İletişim Aracı Olarak Sembollerin Kültürlerarası Etkileşimde Yeri ve Önemi”, Uluslararası     Sanat ve Estetik Dergisi, Yıl:2, Sayı:2, s.18-29, Haziran 2019

        Doi: 10.29228/usved.23408
SANATESTETIK

·         Kınam, Bilge. Kamusal Alanda Tipografik Yaklaşımlar”, International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), Cilt:5, Sayı:25, Sayfa: 2346 – 2357, Ekim 2018. ISSN 2459-1149 / Doi: 10.26450/jshsr.614.

       SHSR

·         Kınam, Bilge. Çevresel Bir Yaklaşım Doğrultusunda Sanat ve Tasarım Çalışmaları”, Medeniyet Sanat Dergisi, Cilt:4, Sayı:3, Sayfa: 33-52, Haziran 2018. ISSN 2148-8355.

        MEDENIYET

·        Kınam, Bilge. Uçar, T. Fikret.  “Bir Sosyal Farkındalık Projesi Bağlamında Grafik Tasarım Uygulamaları”, ART-E Sanat Dergisi,  Cilt:11, Sayı:21, Sayfa: 66-89, Haziran 2018. e-ISSN 1308-2698 / Doi:10.21602/sduarte.337839
ART-E_2

.       Kınam, Bilge. Toplumsal Farkındalık için Grafik Tasarım”, ART-E Sanat Dergisi,  Cilt:8,  Sayı:16, Sayfa: 271- 286, Aralık 2015.  ISSN 1308-2698, Aralık 2015. e-ISSN 1308-2698 / Doi: 10.21602/sgsfsd.72325
ART-E

 • BİLDİRİLER
  • Kınam. Bilge. “Pay Forward with Infographics”, International Spatial Planning and Design Symposium’20. “Future of Planning and Design, Planning and Design of Future”. İzmir Demokrasi Üniversitesi. 27-29 Kasım 2020.
  • infographics
  • “Sanat’da bir politik güç “Guernica örneği”, Ahmet Yakupoğlu Anısına 3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 1-3 Ekim 2020.
  • sanattapolitikguc_guernica
  • “Çevresel Sorunlar ve Sürdürülebilir Yaklaşımlar Bağlamında Eskişehir Kent Modeli Analizi”, ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28-30 Haziran 2018, Anadolu Üniversitesi.
   ISUEP
  • “Geleceği Tasarlamak”, Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3-5 Kasım 2017,
   Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi.
  • Sosyal Gönüllülükte Cesur Yürekli bir kadın, Türkan Dağdelen”, 1 Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu”, 13-14 Ekim 2017, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
  • “Toplum için Sanat ve Tasarım”, II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 3-7 Mayıs 2017, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  • Sanat ve Tasarım İlişkisi içinde  Tipografinin Mekân ile Kullanımı” Uluslararası Sanat, Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu, 21- 23 Kasım 2013, Sakarya Üniversitesi.
   SAKARYA
  • Grafik ve Görsel İletişim Tasarımda Deneysel Yaklaşımlar” Uluslararası İletişimde Tasarım – Tasarımda İletişim Konulu Uluslararası Sempozyum, 24-26 Ekim 2013, Dumlupınar Üniversitesi
   DPU
DİĞER YAYINLAR

         ·    “Küçük Alametler manifestosu  ve tasarım çalışmalarım”. Orman 
                ve  Av – Ormancılar Derneği Yayını, 09.2022, No:6, Cilt 100, s.15-1

 

·        “Tüketim Kültürü ve Tasarım”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilim Kültür Sanat Dergisi, Haziran 2020, Sayı:3, ISSN: 2667-8950, S.25-28.

ESOGU 

·           “Tom Muller”, Grafik Tasarım Dergisi, 31ci sayısı

·          “Disiplinlerarası bir soluk Malte Martin” Grafik Tasarım Dergisi, 41ci sayısı

REFEREED PUBLICATIONS

          · “Dimentions in Creativity”, Collective for        Design, Picode – Project – Product – Promotion International Collective for Design, 2023, s.115- 130. Esad Idea Research in Design and Art. Portugal

             ·Awareness Raising Enviromental Documentary Films For The Present
             and The Future”
,
Medeniyet Art Journal, Vol. 8, No.2, 2022, s.207-228, E-ıssn:2587-1684

             ·“Tools for Creativity and Originality in Design “,  International Studies in Fine Arts,
               
2022, s. 183-203, Serüven Yayınevi, ISBN: 978-625-6399-12-9

·  “Venice- Istanbul Selection as an Example of Contemporary Art”,  Medeniyet Sanat – IMÜ Sanat ve Tasarım ve Mimarlık Dergisi, Vol. 7, No.1, 2021, s.41-55, E-ıssn:2587-1684

·    “Reflections  of Cultural Values on Packaging Design : Portugal Case”, Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, ISSN 1308-2264, Sayı 26, s. 603- 627, Aralık 2020. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/58750/848498                                    

·        “Czechoslovak Puppet Animation as a form Of Expression in Visual Communication Design”, Inonu University Journal of Culture and Art, Vol: 6 – Issue: 1, s.155-167, June 2020.

https://doi.org/10.255552/ijca.686874

·        “The Place and the Importance of Symbols In Intercultural Communication as a Visual Communication Tool”, International Journal of Art and Aesthetics, Year:2, Issue.2  s.18-29, June 2019
Doi:
10.29228/usved.23408

·         “Typographic Approaches in Public Spaces”, International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), Vol:5, Issue:25, Pages: 2346 – 2357, October 2018.
ISSN
2459-1149 / Doi:
10.26450/jshsr.614.

·         “Art and Design Works Through an Environmental Approach”, Medeniyet Art Journal, Vol:4, Issue:3, Pages: 33-52, June 2018. ISSN 2148-8355.

·         “Graphic Design Applications In The Context Of A Social Responsibility Project”,
Art-e Journal, Süleyman Demirel University,
Vol:11, No:21, June 2018. e-ISSN 1308-2698

·    “Graphic Design for Social Awareness”, Art-e Journal, Süleyman Demirel University, Vol: 8 No: 16 December 2015. e-ISSN 1308-269

SYMPOSIUMS

 1. “Pay Forward with Infographics”International Spatial Planning and Design Symposium’20. “Future of Planning and Design, Planning and Design of Future”. Izmir Demokrasi University. 27-29 Kasım 2020. 
 • “A Political Power in Art: Guernica Case”, 3rd International Art and Design Symposium in the memory of Ahmet Yakupoğlu, Kütahya Dumlupınar University, 1-3 October 2020 
 • “The Place and the Importance of Symbols In Intercultural Communication as a Visual Communication Tool”, International Symposium Art and Aesthetics, 4-6.04.2019, Gaziantep University.
 • “Eskisehir City Model Analysis Within the Context of Environmental Issues and Sustainable Approaches” International Symposium On Urbanization and Enviromental Problems, Anadolu University, 29-30 June 2018, Eskişehir, Turkey.
 • “Designing the Future”, 1st International Educational Science Symposium,
  3-5 November 2017, Bandırma Onyedi Eylül University, Bandırma, Turkey.
 • A woman with a brave heart in social volunteering, Türkan Dağdelen”,
  1st International Women Research Symposium, 13-14 October 2017,
  Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey.
 • “Art and Design for Society”, 2nd International Symposium on Philopsophy, Education, Arts and History of Science, 3-7 May 2017,
  Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey.
 • “Use of Typography in Art and Design Relation with Space” International Art, Design and Manipulation Symposium, 21-23 November 2013,
  Sakarya University, Sakarya, Turkey.
 • “Experimental Approaches in Graphic and Visual Communication Design” International Symposium on Communication in Design and Design in International Communication, October 24-26, 2013,
  Dumlupınar University, Kütahya, Turkey.     

OTHER PUBLICATIONS

 

·          “Consumer Culture and Design”, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Science Culture and Art Magazine, Issue:3, ISSN:2667-8950, P.25-28, June 2020

 

·        “An Interdisciplinary Pale; Malte Martin“, Article& interview with Malte Martin
Vol:41,
ISSN 1307-0487.

·         “Tom Muller”, Turkish Graphic Design Magazine, Vol:31, ISSN 1307-0487